Control

Visjonen til NOWECO er:

”kvalitet og sikkerhet er vårt varemerke”

Fordi;
  • Tillit og kompetanse er de tjenestene vi lever av
  • Vi har lovt våre kunder at denne type kontroll kan de trygt overlate til oss
  • Vår jobb er å garantere for kvalitet og sikkerhet i henhold til kundens behov

Denne visjonen skal NOWECO leve opp til ved at alle ansatte og ledere i bedriften arbeider etter følgende verdier:

  • F aglig dyktighet
  • A nsvarsbevisthet
  • L agspill
  • K valitetsfokus
  • E tikk
  • N øyaktighet

Historie

Den spede start

NOWECO (Norwegian Welding Control AS) ble etablert i 1990, og er et sveiseteknisk konsulentfirma med hovedkontor i Harstad. Hans Peder Olsen er gründer, eier og daglig leder. Han startet sin yrkeskarriere som lærling på Kaabøverkstedet i Harstad i 1971. I 1978 tok han ingeniørutdanning ved Høgskolen i Narvik før han reiste til Salangen for å begynne som faglærer på plate- og sveiselinja ved Sjøvegan videregående skole. Etter noen år som lærer, startet Hans Peder opp for seg selv som sveiseteknisk konsulent. Han arbeidet i store deler av Nord-Norge, samtidig som han holdt kontakten med Kaarbø-verkstedet. Castolin og castolinprodukter innenfor reparasjon og vedlikeholds-sveising var de viktigste produktene som han solgte.
I 1990 var tiden moden for å etablere NOWECO. Den videre utvikling for selskapet har vært god. I kun ett av disse årene har det vært røde tall på bunnlinja. Det kom av betydelige investeringer som bedriften måtte gjøre da de fikk kontrakten på Melkøya i Hammerfest. NOWECO har vært med siden starten på Statoils anlegg på Melkøya utenfor Hammerfest. Man har betydelige oppdrag her i dag og man har tro på at det også vil være behov for den kompetanse som selskapet kan tilby, også i fremtiden. For å være best mulig forberedt på utfordringene som vil komme i Barentshavet, har man valgt å etablere avdelingskontor med egen sveiseskole og inspeksjonsavdeling i Hammerfest. {mosmap lat=’70.673147’|lon=’23.652685′}

Flere ansatte, økt omsetning og nye markedsmuligheter

Bedriftens satsning inn mot petroleumsnæringen er årsaken til den kraftige veksten som har vært i selskapet de siste fem årene. De ansattes kunnskap er bedriftens viktigste ressurser og det har vært en betydelig kompetanseheving blant de ansatte i selskapet de senere årene. Mens det i 2003 var fem ansatte så er det i 2008 12 heltidsansatte i bedriften. For å kunne være dyktig på kontroll og inspeksjon så er det viktig å ha både god praktisk og teoretisk kunnskap om sveis. De ansatte i NOWECO har derfor bred praktisk erfaring å vise til, noen er i utgangspunktet utdannet til sveisere, mens andre er utdannet til rørlegger. Etter dette har de tatt sin NDT-utdanning. Aktiviteten i selskapet øker og bedriften vil i tiden fremover gjøre flere nye ansettelser. Å få ansatte med den riktige kompetansen er ei utfordring. NOWECO satser derfor mye på å videreutdanne egne ansatte, og investerer betydelige beløp på dette hvert år.

Deltakelsen på StatoilHydros anlegg på Melkeøya har vært svært viktig for NOWECO. I forbindelse med oppbygging av lagrings- og lasteanlegget var det NOWECOs oppgave å kontrollere alt det sveisearbeidet som ble utført. Arbeidet ble ikke godkjent før ansatte fra NOWECO hadde røntgenfotografert alle skjøtene. En skjøt kan se fin ut utvendig, men kan likevel ha innvendige sprekker, porer eller annet som gjør den farlig når gassen slippes løs. NOWECO kontrollerer alle rør som slipper gass inn på tankene og videre til båtene som frakter bort gassen. Over 3000 skjøter ble kontrollert i forbindelse med dette arbeidet.

I tillegg til rådgiving og kontroll så driver man med opplæring og sertifisering. I nordområdet har man blant annet hatt ansvaret for teoretisk opplæring og sertifisering av russiske sveisere i Murmansk og Arkhangelsk. Bedriftens satsning mot petroleumsnæringen og mot nordområdene er ei bevist og langsiktig satsning som man forventer seg mye av i årene fremover. Etableringen av kontor, verksted og bolig i Hammerfest er et ledd i denne satsningen.

Petroleumsnæringen er den næring som generer mest inntekter til selskapet i dag. Det forventes gode muligheter i dette markedet i årene som kommer. Tidligere var skipsverftene bedriftenes viktigst kundegruppe. Mekanisk industri er fortsatt en viktig kundegruppe for bedriften. Det samme er ulike bedrifter fra prosessindustrien. Det arbeides aktivt for å beholde disse kundene og tilby ny forbedrede tjenestetilbud også til disse. Vannkraftverk har vært et nisjemarked for bedriften. I forhold til fremtiden så har bedriften stor tro på de mulighetene som knytter seg til utvikling og vedlikehold av kraftverkene, og man ser også markedsmuligheter innenfor de mange andre fornybare energikildene.

Organisasjon

Norwegian Welding Control AS er et datterselskap av Norwegian Welding Company som igjen eies av Hans Peder Olsen. Denne selskapsstrukturen ble etablert i 2005, når det opprinnelige NOWECO ble omdannet til et rent eierselskap og et nytt driftsselskap ble etablert. Dette gjør at etableringsdato i offentlige registre som Brønnøysundregistret ikke gjenspeiler oppstarten i 1990. Videre eies Advantex og NOWECO eiendom fullt og helt av Norwegian Welding Company AS. Maritimt Nettverk Nord er deleid av Company.

Kvalitetssystem

Bedriften har et godt utviklet kvalitetssystem, KS-håndboka. Her er det meste av bedriftens rutiner oppbevart. KS-håndboka foreligger i dag som ringperm, men vil etter hvert også bli lagt ut på bedriftens intranettsider – Nowiki. Bedriften legger vekt på å utvikle effektive og brukervennlige arbeids- og rapporterings-rutiner. Weldeyesystemet og den nyutviklede ordreseddelen er eksempel på det.

NOWECO har som mål å være ISO-sertifisert innen utgangen av 2010.

Detaljer fra Brønnøysundregistret finner du her.

Norwegian Welding Company